មុននឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប​ Share Printer over the Internet ខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរខ្លីៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១- អ្នកមានដែលគិតថាពេលអ្នកធ្វើការងារនៅផ្ទះ ​ ហើយអ្នកចង់បោះពុម្ពឯកសារដោយប្រើម៉ាស៊ីន Printer នៅ Office របស់អ្នកដែររឺទេ?​ ។

២- ចុះពេលដែលអ្នកទៅដើរលេងនៅបរទេស ហើយចង់បោះពុម្ពរូបថតដែលអ្នកបានថត ដោយប្រើម៉ាស៊ីន Printer នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនៅស្រុកខែ្មរ ដើម្បីអោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបានឃើញរូបថតនោះ?។

ដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនូវសំណួរទាំងពីរខាងលើ គឺថាអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីតូចមួយឈ្មោះថា PrinterShare ដែលកម្មវិធីនេះ free និងអ្នកអាច Download ពីវ៉ិបសាយ  http://www.printeranywhere.com/download-windows.sdf

១-​ សូមតំទ្បើងកម្មវិធីខាងលើក្នុងម៉ាស៊ីន computer របស់អ្នក​ និង ម៉ាស៊ីន computer ណាដែលមានភ្ជាប់ Printer

២- ទាំងម៉ាស៊ីនដែលមានភ្ជាប់ Printer  និង ម៉ាស៊ីន computer ​របស់អ្នក​ គឺត្រូវតែមានភ្ជាប់ Internet

៣-​ ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី PrinterShare ដែលមានក្នុង computer ភ្ជាប់ printer -> នេះជាផ្ទាំង Interface របស់កម្មវិធី PrinterShare

៤- ដើម្បី Share Printer over the internet អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិន -> សូមចុចលើ User menu -> Log in -> ផ្ទាំង​​ Log in to PrinterShare បង្ហាញ -> Click Create New Account -> ផ្ទាំង Registration បង្ហាញ -> ចូរបំពេញ Password និង​ Email​​ របស់អ្នក -> Click button OK

៥- បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើម Share Printer របស់អ្នកបាន -> Select លើឈ្មោះ Printer ​-> រួចចុច button SHARE

Share

One Response to “Share printer តាមរយៈប្រព័ន្ធ Internet ដោយប្រើវិធីសាមញ្ញ (Share printer over the Internet with ease)”

  1. chamroeun says:

    Please help me.I need to print more then 100 paper.
    how can I do?

Leave a Reply