ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនមានខែ្ស Network ហើយអ្នកចង់ភ្ជាប់ Laptop មួយទៅកាន់ Laptop មួយទៀតដោយប្រើ Wireless Connection ដើម្បី share ឯកសារទៅវិញទៅមក ។​ សូមអនុវត្តន៏តាមការការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

សំរាប់ Windows XP SP2

១-​ ឥទ្បូវនេះសូមចាប់ផ្តើមធ្វើការលើ Laptop ទី១ ជា Host Computer (computer មេ)-> ចុច Start button -> Right-click ​លើ My Network Places ->ចុច Properties

២- ផ្ទាំង Window Network Connection បង្ហាញ -> ​ចុច Right-click Wireless Network Connection -> ចុច Properties

៣- បន្តចុច​ Wireless  Networks tab -> ចុច button Advanced tab

៤- ចុចរើសយក Computer-to-Computer (ad-hoc) Networks Only -> Close

៥- ចុច​ button​ Add… -> បន្ទាប់មកសូមកំណត់ដូចរូបខាងក្រោម ៖

  • Network name (SSID) : ​ វាយឈ្មោះ អ្វីក៏បាន គឺប្រើសំរាប់ជាឈ្មោះសំគាល់របស់​ Wireless connection ​របស់អ្នក

៦- បន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុង OK ->​ សូមចាប់ផ្តើមកំណត់ IP Address ដោយធ្វើដូចតទៅ ៖

  • ចុច Start button -> Right-click ​លើ My Network Places ->ចុច Properties
  • ផ្ទាំង Window Network Connection បង្ហាញ -> ​ចុច Right-click Wireless Network Connection -> ចុច Properties
  • ចុច General tab -> ចុចលើ Internet Protocol (TCP/IP) -> ចុចលើប៊ូតុង Properties -> អ្នកអាចវាយ IP Address ​ដូចខាងក្រោមក៏បាន

Share

3 Responses to “របៀបភ្ជាប់ពី Computer មួយទៅកាន់ Computer មួយទៀតដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែ (Connect computer to computer without network cable)”

  1. sopheak says:

    for windows 7

  2. dalinlopboy says:

    បងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់computer window xp to window 7 បានអត់បង?????

Leave a Reply